fbpx
Maciej Nowopolski OXIMO realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy Maciej Nowopolski OXIMO poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych w latach 2020-2021” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Przedmiotem projektu jest udział Maciej Nowopolski OXIMO w międzynarodowych wydarzeniach targowych w charakterze wystawcy oraz udział w wyjazdowych misjach gospodarczych. Działania w ramach projektu koncentrować się będą na rynkach perspektywicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Turcji, ZEA, Chin, Rosji w latach 2020 – 2021.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Maciej Nowopolski OXIMO poprzez rozwój działalności eksportowej w ramach branżowego programu promocji Części Samochodowe i Lotnicze. Uczestnictwo w programie przyczynić ma się do umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz do promowania marki produktowej OXIMO.
Oczekiwane efekty projektu to m.in:
- rozszerzenie działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych, - zwiększenie wiedzy o rynku chińskim - zwyczajach biznesowych, oczekiwaniach klientów, czynnikach kształtujących popyt, potencjalnym ryzyku związanym z eksportem, kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności, - zwiększenie przychodów z działalności eksportowej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu: 249 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 186 750,00 PLN
polski