Regulamin Konkursu – Wygraj bilety na Ultrace 2023 z OXIMO

Wszystkich naszych fanów zapraszamy do konkursu prowadzonego na naszym profilu na Facebooku i zaangażowania się w stworzenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie, „Dlaczego to właśnie tobie powinniśmy wysłać bilety na ULTRACE 2023?” Chętnych prosimy o umieszczanie odpowiedzi w komentarzu pod tym postem na naszym fanpage’u na Faceboku. Liczy się kreatywność, można wybrać własną formę: komentarz, zdjęcie, filmik, wiersz czy infografikę.

Nagrody czekają na 4 laureatów, którzy udzielą najlepszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi. Za pierwsze 3 miejsca każdy laureat otrzyma podwójny bilet na dwa dni imprezy ULTRACE 2023 która odbędzie się w dniach 10-11.06.2023 na Arenie Wrocław. Za 4 miejsce przyznamy nagrodę pocieszenia w postaci pojedynczego biletu na dwa dni imprezy ULTRACE 2023.

Regulamin konkursu – „Wygraj bilety na ULTRACE 2023 z OXIMO”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Konkurs Wygraj bilety na ULTRACE 2023 z OXIMO” dalej „Konkurs”).

2. Konkurs organizowany jest przez OXIMO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1a, 84-207 Łężyce, NIP 588-24-81-575 (dalej „Organizator”).

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 05.06.2023r. o godzinie 16:00, a zakończenie w dniu 07.06.2023r. o godzinie 12:00 (do tego czasu będą zbierane komentarze pod postem konkursowym na profilu OXIMO.

6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

7. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

9. Celem Konkursu jest umieszczanie w komentarzu pod postem konkursowym kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Dlaczego to właśnie tobie powinniśmy wysłać bilety na ULTRACE 2023?”

10. Serwis Facebook oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem: Facebook.com

11. O zwycięstwie w Konkursie zadecyduje Jury, które stanowią administratorzy profilu OXIMO na Facebooku.

12. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za konkurs, konkurs nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowany, popierany ani przeprowadzany, ani też z nim związany. Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

§2 ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestników jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym „Konkurs Wygraj bilety na ULTRACE 2023 z OXIMO” opublikowanym na profilu Facebook OXIMO kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Dlaczego to właśnie tobie powinniśmy wysłać bilety na ULTRACE 2023?” w formie komentarza, zdjęcia, filmu, wiersza, infografiki itp.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych zgłoszeń konkursowych i umieszczonych postów.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Dlaczego to właśnie tobie powinniśmy wysłać bilety na ULTRACE 2023?”

2. Po zakończeniu Konkursu wyłonionych zostanie 4 (słownie:czterech) Laureatów Konkursu – autorów Zgłoszeń Konkursowych, którzy przesłali najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie.

§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych będą brane pod uwagę takie kryteria, jak: ciekawość, oryginalność i kreatywność odpowiedzi udzielonej pod postem konkursowym.

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez wybranych administratorów strony OXIMO na Facebooku i poinformowani o wygranej pod postem konkursowym w serwisie Facebook najpóźniej dzień po jego zakończeniu czyli 08.06.2023 r.

3. Nagrodzony jest zobowiązany do dostarczenia organizatorowi informacji o adresie e-mail do wysyłki nagrody oraz numerze telefonu za pośrednictwem profilu Facebooka w wiadomości prywatnej.

4. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

§5 NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 3 (trzy) podwójne bilety na ULTRACE 2023 na dwa dni imprezy, oraz 1 (jeden) pojedynczy bilet na ULTRACE 2023 na dwa dni imprezy. Każdy Laureat otrzyma wygrane bilety w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

2. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

3. Jury zastrzega sobie opcję nie przyznania wszystkich nagród w razie gdyby poziom odpowiedzi był niski lub też przyznania większej ilości nagród, w razie gdyby poziom odpowiedzi konkursowych był wysoki i przekraczający liczbę czterech laureatów.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. PRAWA AUTORSKIE

Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 1 rok po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony OXIMO na Facebooku i strony internetowej www.oximo.pl.